Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu Thư viện

  SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN-LỚP CHỦ NHIỆM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Viết
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 04-05-2009
  Dung lượng: 902.5 KB
  Số lượt tải: 405
  Số lượt thích: 0 người
  phßng GD-§T §«ng Anh
  Tr­êng THCS NguyÔn Huy T­ëng
  Hä vµ tªn Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu Hµ
  N¨m häc: 2008-2009
  sæ ®iÓm líp

  V¨n
  V¨n
  V¨n
  V¨n


  Líp CN: 9c Häc Kú I Häc Kú II Cuèi n¨m

  Khai b¸o - giíi thiÖu
  "S¶n phÈm ®ang thÝ ®iÓm
  xin c¸c b¹n gãp ý ®Ó s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn h¬n"
  "T¸c gi¶
  NguyÔn Ngäc Vinh - GV tr­êng THCS Hång Thuû
  Hång Thuû - LÖ Thuû - Qu¶ng B×nh
  D§: 09.89.79.55.37
  Email: ngocvinh1973@ymail.com
  http://vinhnguyenngoc1973.violet.vn"
   
  Gửi ý kiến