Tài nguyên Thư viện

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Menu Thư viện

  CD-ROM Giáo trình Pascal toàn tập (308MB)

  PHẦN 1 : LÝ THUYẾT Chương 1 : Khái Niệm Ngôn Ngữ Lập Trình Chương 2 : Thuật Toán Chương 3 : Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal Chương 4 : Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal Chương 5 : Hằng – Biến – Biểu Thức Chương 6 : Cấu Trúc Điều Khiển Chương 7 : Cấu Trúc Điều Khiển (Tiếp Theo) Chương 8 : Mảng Chương 9 : Kiểu Chuỗi Ký Tự Chương 10 : Hàm - Thủ Tục Chương 11 : Tham Số Trị – Tham Số Biến ...

  Các câu lệnh trong Turbo Pascal

  SYSTEM *write() : in ra màn hình liền sau kí tự cuối. *writeln() : in xuống một hàng. *read() : đọc biến. *readln() : dừng chương trình để đọc biến. Uses CRT *clrscr : xoá toàn bộ màn hình. *textcolor() : in chữ màu. *textcolor() : tô màu cho màn hình. *sound() : tạo âm thanh. *delay() : làm trể. *nosound : tắt âm thanh. *windows(x1,y1,x2,y2) : thay đổi cửa sổ màn hình. *highvideo : tăng độ sáng...

  Thực tế sử dụng ngôn ngữ Pascal

  Trình biên dịch Pascal đầu tiên được thiết kế tại Zurich cho dòng máy tính CDC 6000, được viết và xây dựng tại Đại học Illinois dưới sự chỉ đạo của Donald B. Gillies cho loại máy tính PDP-11 và ngay từ lúc này đã có thể sinh ra mã máy trực tiếp. Để nhanh chóng phổ biến rộng rãi ngôn ngữ này, một bộ công cụ chuyển mã được viết tại Zurich bao gồm một trình biên dịch sang "mã máy ảo" (hay dễ hiểu hơn, mã trung gian...

  Ngôn ngữ Pascal

  Mọi chương trình Pascal bắt đầu bằng từ khóa Program, cùng với một danh sách tùy chọn các phần mô tả các tập tin ngoài và sau đó là một khối các dòng lệnh nằm giữa các từ khóa Begin và End. Dấu chấm phẩy dùng để tách các dòng lệnh khác nhau, và dấu chấm để báo hiệu kết thúc chương trình (hay đơn vị). Trong mã nguồn Pascal, không phân biệt chữ viết in. * program ChaoThegioi(output); * * begin ...

  Các version của Turbo Pascal

  *Version 2.0: So với Pascal chuẩn, Turbo Pascal Version 2.0 có những mở rộng về các biến động, các biến địa chỉ tuyệt đố, Các phép toán trên bit và byte, các phép toán logic trên số nguyên, Kết nối các chương trình với các biến chung,... *Version 3.0: là một hệ thống phát triển gồm những đặc điểm của version 2.0 và có nhiều mở rộng quan trọng như: Bổ sung nhiề thủ tục và hàm chuẩn. Bổ sung một vài dạng đặc biệt mới cho phép tính...

  Một số bài tập Ma trận trong Pascal

  1. Dùng bộ sinh số ngẫu nhiên tạo ma trận A,B. Sau đó tính tổng ma trận rùi in ra màn hình ma trận A,B và ma trận Tổng Trích: Program TONGMATRAN; Uses WinCrt; Const TD1 = 'TRUONG DAI HOC BAN CONG MARKETING'; TD2 = ' »»»»» §¤Lïþ§ÑÆÇK® - ¥§æ «««««'; MAX = 30; Type MATRAN = Array[1..MAX,1..MAX] Of Byte ; Var MA,MB,MC:MATRAN; CAP:Byte; {Thu tuc dinh vi cursor} Procedure WriteXY(X,Y:Byte;CHUOI:String); Begin GotoXY(X,Y); Write(CHUOI); End; {Thu tuc in tieu de} Procedure TIEUDE; Begin WriteXY(25,1,TD1); WriteXY(25,2,TD2); End; {Thu tuc tao ma...

  Ký pháp nghịch đảo Balan

  Khi lập trình, tính giá trị một biểu thức toán học là điều quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng (như chương trình vẽ đồ thị hàm số chẳng hạn, trong đó chương trình cho phép người dùng nhập vào hàm số), ta cần phải tính giá trị của một biểu thức được nhập vào từ bàn phím dưới dạng một chuỗi. Với các biểu thức toán học đơn giản (như a+b) thì bạn có thể tự làm bằng các phương pháp tách chuỗi “thủ công”. Nhưng...

  Mảng trong Pascal

  1958902 1. KHAI BÁO MẢNG MỘT CHIỀU 1.1. Một số kiến thức chung Mảng là kiểu có cấu trúc dùng để chỉ định một nhóm đối tượng có cùng một kiểu dữ liệu nào đó. Ta có thể truy nhập đến từng phần tử của mảng thông qua chỉ số của chúng. 1.2. Cách khai báo mảng một chiều Code: VAR tên mảng : ARRAY [kiểu chỉ số] OF kiểu phần tử ; Trong đó: VAR, ARRAY và OF là từ...

  Giải thuật Sắp xếp

  1958896 1. Thủ tục hoán vị các phần tử (swap): Trích: Procedure SWAP(Var BIEN1,BIEN2:Byte); Var TAM:Byte; Begin TAM := BIEN1; BIEN1:= BIEN2; BIEN2 := TAM; End; 2.Sắp xếp chọn (Selection Sort) 2.1 Giải thuật: Đây là phương pháp sắp xếp đơn giản nhất được tiến hành như sau: a) Chọn phần tử nhỏ nhất trong n phần tử từ A[1] đến A[n] và hoán vị nó với phần tử A[n] b) Chọn phần tử có khóa nhỏ nhất trong N-1 phần tử từ A[2] đến A[n] và...

  Một số kỹ thuật Pascal cơ bản

  1. Kỹ thuật dừng màn hình: Muốn dừng màn hinh lại để có thể xem kết quả sau khi chương trình đã chạy xong,hãy thêm vào trước cái END cuối cùng của chương trình một câu lệnh Readln; 2. Cách in ra ma trận a với m dòng,n cột dưới dạng bảng Code: For i:=1 to M do Begin For j:=1 to N do Write(A[i,j],' '); Writeln; End; 3.Hoán đổi vị trí...

  LỖI TRONG TURBO PASCAL (Phần 2)

  Lỗi 101. Invalid ordering of gields: Trật tự các trường (trong bản ghi) không đúng. Lỗi 102. String constant expected: Cần một hằng kiểu xâu. Lỗi 103. Integer or real variable expected: Cần biến nguyên hoặc thực (biến số). Lỗi 104. Ordinal variable expected: Cần biến (kiểu) thứ tự. Lỗi 105. INLINE error: Lỗi khi sử dụng toán tử INLINE ( < ). Toán tử này không được dùng với các con trỏ tới biến. Các con trỏ loại này luôn luôn có kích thước bằng một từ. Lỗi 106....

  LỖI TRONG TURBO PASCAL (Phần 1)

  1. Lỗi cú pháp là những lỗi phát sinh do lập trình viên viết sai những quy định về văn phạm của hệ thống hoặc ngôn ngữ. Thí dụ các lỗi sau đây là những lỗi cú pháp: (a + b * 2: thiếu dấu đóng ngoặc BEGIM: định viết BEGIN, sai N 2. Xử lý lỗi. Lỗi cú pháp được phát hiện trong quá trình dịch. Turbo Pascal 5.0 báo lỗi cú pháp theo nguyên tắc "Mỗi lần chỉ báo một lỗi". Nếu gặp lỗi ta cần trở về...

  Âm thanh trong Pascal: ĐỌC VÀ CHƠI NHẠC

  Khi chạy chương trình của mình, có lẽ ai cũng muốn chèn vào một đoạn nhạc ngắn và vui tai để chương trình thêm sinh động. Với kiến thức mà chúng ta đang có, điều đó có thể thực hiện được. Bạn có thể dùng thủ tục Sound và các tần số của nốt nhạc để tạo ra các đoạn nhạc theo ý muốn của mình, miễn là ta phải nắm chút ít về nhạc lí. Ta...

  Âm thanh trong Pascal: TẠO HIỆU ỨNG ÂM THANH

  Đối với một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mạnh như Visual Basic hoặc Visual C++, thì việc quản lý âm thanh như chuyển âm thanh, chuyển nhạc (nhạc MP3, audio) ra Soundcard là không có gì khó. Nhưng đối với Pascal, đó là một công việc phức tạp và mất thời gian. Ở bài này, tôi chỉ đề cập đến việc tạo hiệu ứng âm thanh trên loa nội bộ của máy PC. 1. ...

  Âm thanh trong Pascal: LOA CỦA PC

  Loa của máy PC (Personal Computer : máy tính cá nhân) làm theo nguyên lý chuyển mạch bật tắt. Trong trường hợp bật sẽ tạo âm thanh ở một tần số nào đó, còn trường hợp chuyển mạch tắt sẽ tắt luôn âm thanh. Công cụ cơ bản của Turbo Pascal để xử lý loa là các thủ tục Sound, Nosound và Delay. Tất cả các thủ tục này đều là thành phần của unit Crt. Sound nhận một...

  XỬ LÍ BÀN PHÍM

  Để xử lý bàn phím, Turbo Pascal cung cấp cho bạn hai hàm cơ bản : KeyPressed : Boolean; là hàm trả lại giá trị True nếu một phím được ấn và False nếu không có. Tuy nhiên, hàm KeyPressed không thể xử lý các phím nóng như Shift, Alt, NumLock... Ví dụ: ...

  MÀU CHỮ VÀ MÀU NỀN

  Trên màn hình màu, mỗi ô chữ có hai loại màu là màu chữ và màu nền. Để thể hiện màu chữ và màu nền, ta dùng 2 thủ tục sau : TextColor ( Color : Byte ); thủ tục này đặt màu cho chữ, số và các kí hiệu khác. TextBackground ( Color : Byte ); là thủ tục đặt màu nền. Màu của 2 thủ...

  THIẾT LẬP MÀN HÌNH ĐỒ HỌA

  Để xử lýmàn hình văn bản, bàn phím và âm thanh, Turbo Pascal viết sẵn một số thủ tục và hàm có chứa trong Unit Crt. 1. Tọa độ màn hình: Màn hình văn bản thường gặp ở chế độ 80 cột, 25 dòng. Mỗi vị trí trên màn hình xác định bởi tọa độ cột và tọa độ dòng, chỉ chứa được một trong số 256 kí tự chuẩn của bảg mã ASCII. ...